Studieprogramma

Sociologie

De bachelor Sociologie is een voltijdsopleiding van drie jaar. Elk studiejaar omvat 60 studiepunten en is opgebouwd uit twee semesters die weer opgedeeld zijn in drie blokken. Het eerste semester loopt van begin september t/m eind januari; het tweede semester loopt van begin februari en eindigt eind juni.

De bachelor is zo ingericht dat je in principe 40 uur per week met je studie bezig bent. Per week heb je ongeveer acht uur hoorcollege en zes uur werkgroepen; de resterende tijd besteed je aan het bestuderen van literatuur, het doen van onderzoek en het schrijven van papers en essays.

Eerste jaar

Tijdens het eerste jaar leer je aan de hand van sociologisch onderzoek op een nieuwe manier naar de samenleving kijken, je verbindt opgedane kennis over de maatschappij aan het werk van sociologische denkers en wanneer je zelf onderzoek gaat doen maak je kennis met sociologie als ambacht.

Het eerste jaar sociologie rust op drie pijlers:

1. Een nieuwe blik op samenlevingen

De resultaten van sociologisch onderzoek bieden een nieuw perspectief op dat wat je als vanzelfsprekend beschouwt. De door sociologen opgedane kennis van de samenleving biedt een handvat om tot nieuwe vragen te komen, met een analytische blik naar maatschappelijke problemen te kijken en daarmee tot vernieuwende oplossingen te komen.

 • Inleiding sociologie in het eerste semester biedt een eerste brede oriëntatie op het werk van sociologen. Waar gaat sociologie over? Wat onderzoeken sociologen? Hoe gaan ze daarbij te werk?
 • Sociale Instituties en Organisaties gaat over de inrichting van de Nederlandse samenleving en  grote veranderingen in de recente sociale geschiedenis zoals de opkomst van de verzorgingsstaat, verstedelijking, ontzuiling en migratie.
 • Filosofie van de sociale wetenschappen biedt een kennismaking met verschillende stijlen van de wetenschappen en de manier waarop de sociologie daarin past.

Onderstaande video geeft je een indruk van een hoorcollege van het vak Inleiding sociologie.

Accepteer alle cookies om deze video te kunnen zien. Cookie instellingen.

Meer weten over vakken in het eerste jaar? In het vak 'Sociologie als Ambacht' doen eerstejaarsstudenten mee aan een project ter oriëntatie van hun toekomst als socioloog. Het project 'Als we later groot zijn' bevat blogposts, geschreven door studenten, over de consequenties van politieke beslissingen in de toekomst. 

2. Van de klassieken tot nu

De tweede pijler van de opleiding Sociologie is theorie. Je maakt kennis met 19 e-eeuwse grondleggers van de sociologie als Karl Marx, Max Weber en Emile Durkheim. Je leest klassieke teksten, maar je bestudeert ook hedendaagse studies die voortbouwen op het werk van deze denkers.

MOOC Classical Sociological Theory

Ben je nieuwsgierig naar wat de klassiekers te vertellen hadden? Bekijk dan eens de online MOOC Classical Sociological Theory van Bart van Heerikhuizen. Deze online cursus werd ontwikkeld om geïnteresseerden van over de hele wereld kennis te laten maken met de grondleggers van de sociologie.  

3. Onderzoekend de stad in

De derde pijler is methodologie. Je maakt kennis met belangrijke methodologische benaderingen en doet praktijkervaring op met verschillende methoden, zoals:

 • Interviewen
 • Observaties van het alledaagse
 • Enquête-onderzoek
 • Statistische analyse
 • Tekstanalyse

Daarnaast bekwaam je je in belangrijke vaardigheden als argumenteren, onderzoeksvragen formuleren, het geven van kritisch commentaar en het schrijven van essays.

Je sluit het eerste jaar af met een groot veldwerkproject. Je past je sociologische kennis en opgedane onderzoeksvaardigheden toe op een concreet maatschappelijk onderwerp en doet met een groepje medestudenten zelfstandig onderzoek. Vorig jaar deden studenten bijvoorbeeld onderzoek naar hoe er verschillend gereageerd wordt op zoenende homo- en heterokoppels, het deurbeleid van Amsterdamse discotheken, hoe winkeliers diefstal voorkomen en hoe sommige klanten in de Lidl laten zien dat ze niet arm en laagopgeleid zijn.

Tweede en derde jaar

In het tweede en derde jaar van de studie verdiep je je in de kennis die in het eerste jaar opgedaan hebt. Zo leer je meer over (beleids)toepassingen van sociologische theorieën, over hedendaagse debatten en hoe theorie tot stand komt. Ook verdiep je je kennis van het gereedschap waarmee je sociologisch onderzoek kunt doen.

Domeinvakken

Daarnaast verbreed je in het tweede jaar je kennis over het vakgebied. Je krijgt 6 domeinvakken:

 • Space & Place
 • Intersectionalities: Class, Race, Gender & Sexualities
 • Migration & Citizenship
 • Globalising Cultures
 • Life courses, Family & Health
 • Education, Work & Organisation

Keuzevakken, stage of buitenland

Het derde jaar vul je vooral zelf in: je kunt keuzevakken volgen, zowel bij sociologie als bij andere opleidingen, je kunt stage lopen of ervoor kiezen om te gaan studeren in het buitenland.

Bacheloronderzoek

Je sluit af met een proeve van bekwaamheid: je eigen bacheloronderzoek. Hoewel je het individueel schrijft, voer je het onderzoek uit binnen een gezamenlijk project. Dat staat onder leiding van een docent, die jou in zijn/haar specialisatie introduceert: het thema van de scriptiewerkgroep houdt nauw verband met het onderzoek van de docent. In jouw onderzoek benut je al je sociologische vaardigheden en word je expert in een onderwerp binnen het door jouw gekozen project.

Onderwijsvormen

Als student Sociologie volg je hoorcolleges en werkgroepen.

 • Tijdens een hoorcollege geeft een docent de vooraf bestudeerde literatuur kleur en diepte: hij/zij plaatst het in perspectief en geeft voorbeelden.
 • In een werkgroep ga je samen met een groep medestudenten en een docent dieper in op de leerstof. Je discussieert, maakt opdrachten, geeft presentaties, stelt vragen en analyseert (actuele) voorbeelden.

De meeste cursussen worden afgesloten met een of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk of mondeling tentamen, een essay of referaat.

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

22 mei 2018