Studieprogramma

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

De bachelor Antropologie duurt drie jaar. Elk studiejaar is opgebouwd uit twee semesters van elk ongeveer 20 weken college, en omvat 60 studiepunten. De bachelor is zo ingericht dat je in principe 40 uur per week met je studie bezig bent, waaronder voor een belangrijk deel door zelfstudie. Qua inhoud bouw je je antropologische kennis en vaardigheden per jaar steeds verder uit. Je kunt vanaf het tweede jaar een specialisatie op thema en regio gaan vormgeven.

Het eerste jaar: inleiding

In het eerste jaar van de studie, de propedeuse, oriënteer je je op het vakgebied Antropologie. Bij de module Inleiding culturele antropologie komen belangrijke antropologische thema’s aan de orde, zoals politiek en macht, economie, globalisering, religie en rituelen, man-vrouwverhoudingen en verwantschapssystemen. Ook bestudeer je theoretische uitgangspunten zoals evolutionisme, functionalisme en structuralisme en hedendaagse theorieën binnen de antropologie, zoals postmodernisme.

Een andere eerstejaarsmodule is het lees- en schrijfpracticum waarbij je essays schrijft op basis van klassieke en moderne antropologische studies.

Bij Antropologie in Actie onderzoek je de toepasbaarheid van antropologisch denken en kijken buiten de wetenschap.

Het tweede jaar: verdieping en oriëntatie

In het tweede jaar verdiep je je verder in verschillende terreinen van de Antropologie. Bij 'Theorie en geschiedenis van de Antropologie' bestudeer je het ontstaan en de ontwikkeling van Antropologie als sociale wetenschap. 'Historisch comparatieve sociologie' gaat in op grote sociale processen zoals kolonialisme, staatsvorming, natievorming en globalisering. Daarnaast kijk je in dat vak naar de manier waarop politieke leiders en regeringen hebben geprobeerd om maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen in verschillende landen van de wereld.

In het tweede jaar kies je ook een module waarmee je inzoomt op een specifieke regio in de wereld, en maak je een keuze uit twee oriëntatiemodulen die een eerste aanzet zijn voor een specialisatie in een bepaald thema. Je kunt kiezen uit de volgende richtingen: 

 • Politiek van taal 
 • Antropologie en sociologie van ontwikkeling 
 • Lichaam en cultuur 
 • Antropologie van religie 
 • Macht en identiteit

Het derde jaar: specialisatie

In het derde jaar geef je je specialisatie vorm door het kiezen van themamodules. In die modules werk je op hoog theoretisch niveau een specifiek thema uit. Voorbeelden van themamodules zijn:

 • Muslim cultural politics
 • Inleiding medische antropologie
 • Antropologie van massaconsumptie en materiële cultuur
 • Migratie en jeugdcultuur
 • Sexuality, reproduction and health
 • Magic, movement and media: religion in the 21st century
 • Urban anthropology

De keuze voor je specialisatie zal afhangen van de onderwerpen uit de oriëntatiemodulen waarvoor je de meeste belangstelling hebt en waar je eventueel in je master onderzoek naar wilt doen. Je sluit de bachelor af met een mondeling tentamen over een zelfgekozen thema dat binnen één van de vijf oriëntatierichtingen past.

Onderwijsvormen

 • Tijdens hoorcolleges is voornamelijk de docent aan het woord. Zij of hij licht de stof toe die je van tevoren hebt bestudeerd.
 • In een werkgroepcollege werk je samen met de docent en je medestudenten aan een literatuurstudie of vraagstelling.
 • Tijdens een practicum werk je individueel of samen met je medestudenten. Tijdens het schrijfpracticum leer je bijvoorbeeld goed academisch schrijven. Tijdens het practicumvak 'Methoden en technieken' leer je zelfstandig onderzoek doen.

De meeste colleges worden afgesloten met een of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk of mondeling tentamen, een werkstuk of referaat.

Hoeveel studeer je per week?

 • Studielast per week: 40 uur
 • Onderwijs: 12 uur
 • Zelfstudie: 28 uur

Zelfstudie omvat: materiaal zoeken en bestuderen in de bibliotheek, je voorbereiden op colleges, werkstukken schrijven. In de latere jaren neemt het aantal onderwijsuren af, en neemt de tijd die je zelfstandig werkt toe.

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

22 mei 2018